شركت بيمه نوين 

شرکت بيمه نوين به عنوان هجدهمين شرکت بيمه درکشور جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 20 /10/84 تحت شماره 263461 در اداره ثبت شرکتهاي تهران به ثبت رسيد وپس از اخذ مجوز فعاليت از بيمه مرکزي ايران ( به شماره 30881 مورخ 14/12/84 ) فعاليت خود را آغاز نمود .

موسسان شرکت متشکل از سه گروه ؛ بانکي  و مالي ( بانک اقتصاد نوين و شرکتهاي وابسته ) صنعتي ( شرکت توسعه صنايع بهشهر و شرکتهاي وابسته )، ساختماني ( شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران و شرکتهاي وابسته ، شرکت پيمانکاري بين المللي استراتوس و شرکتهاي وابسته ) ميباشد.

سرمايه شرکت مبلغ يکصد و چهل ميليارد ريال ( منقسم به يکصدو چهل ميليون سهم يک هزار ريالي با نام ) است که کلا در بدو تاسيس پرداخت شده است، با اين توضيح که 67% سهام  متعلق به هجده شرکت موسس و 33% نيز متعلق به ساير سهامداران است که از طريق پذيره نويسي عمومي خريداري نموده اند.

موضوع شرکت عبارتست از :
الف) انجام عمليات بيمه اي در کليه رشته هاي بيمه  اي اعم از اشخاص ، اموال ، مسئوليت .
ب) سرمايه گذاري از محل سرمايه ، اندوخته ها و ذخائر .
ج) انجام بيمه هاي اتکائي در بخش واگذاري (
تحصيل پوشش اتکائي ) حسب نياز .
کليه عمليات شرکت اعم از بخش بيمه گري و سرمايه گذاري در چار چوب قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري، قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي ، قانون تجارت ، مصوبات شوراي عالي بيمه و اساسنامه شرکت ميباشد .
گزيده اي از اهداف شرکت در ارائه خدمات :
-بازديد اوليه دقيق و تخصصي
-تفکيک ريسک در جهت ارائه نرخ مناسب
-بازديدهاي ايمني متناوب در طول دوره پوشش به منظور جلوگيري از اتلاف سرمايه هاي ملي
-پوشش ارزش واقعي مورد بيمه
-ارائه پوشش مناسب براي خطرات مورد درخواست
-ارائه نرخ و شرايط مناسب
-ارائه بيمه نامه با شرايط و مقررات تخصصي و حرفه اي بمنظور حفظ منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان
-ارتباط مستمر با بيمه گذاران در طول دوره بيمه
-مشاوره رايگان به متقاضيان بيمه
-راهنمايي خسارت ديدگان در هنگام بروز خسارت
-تسريع کارشناسي  و برآورد خسارت
-پرداخت سريع خسارت
-استفاده از مجربترين کارشناسان در صدور و خسارت

نشاني دفتر مركزي تهران: ميدان مادر - خيابان بهروز - نبش خيابان يكم - پلاك 1

وب سايت : www.novininsurance.com

 


طراحی و تولید توسط Radisan.com