شرکت سهامي بيمه اتکائي امين

 
 
شرکت سهامي بيمه امين اجازه تاسيس خودرا درتاريخ 1382/1/10 از بيمه مرکزي ايران اخذ کرده است.

 
در تاريخ 11 تيرماه همانسال در منطقه آزاد صنغتي و تجارتي کيش به ثبت رسيد و فعاليت خود را از همان تاريخ شروع کرد.

 شرکت بيمه اتکائي امين در کليه رشته هاي بيمه اعم از اموال، اشخاص ومسئوليت فعاليت دارد.

شرکت بيمه اتکائي امين به مجرد تاسيس با استقبال شرکتهاي بيمه ايراني اعم از شرکتهاي با سابقه دولتي و شرکتهاي جديدالتاسيس خصوصي مواجه شد و بويژه مورد حمايت بيمه مرکزي ايران قرار گرفت.

در حال حاضر در کليه قراردادهاي اتکائي که با بيمه گران بين المللي منعقد شده است و کليه طرحهاي بزرگ نفتي وصنعتي شرکت بيمه اتکائي امين نيزبه تناسب توان مالي خود مشارکت وتعهد دارد.

مرکز اين شرکت درجزيره کيش - خيابان خراسان - خيابان فرخي - پلاک40 واقع است.
شرکت بيمه اتکائي امين در تهران نيز دفتر ارتباطي دارد که در شماره 56 خيابان قباديان شرقي در بلوارآفريقا قرار دارد.

آدرس دفتر مرکزي: جزيره کيش-
خيابان خراسان - خيابان فرخي - پلاک 40
.

آدرس دفتر ارتبا
طي
: تهران - بلوار آفريقا - خيابان قباد يان شرقي - پلاک 56.
تلفن:                                     8792652 -
 8885773  (9821+)

فاکس:                              
                      8788964  (9821+)

وب سايت:    http://www.aminre.net 


طراحی و تولید توسط Radisan.com