جستجو
جستجوی عبارت و یا موضوع پرسش و پاسخ:

پرسش و پاسخ های بیمه ای
1- به‌ زبان‌ ساده‌، بيمه‌ چه‌فايده‌هايي‌ دارد؟
بيمه‌، افزون‌ بر رفع‌ تشويش‌ خاطر، دلهره‌ ونگراني‌ ازحوادث‌ زيانبار احتمالي‌ آينده‌، داراي‌ خصلت‌تعاون‌ و کمک‌به‌ همنوع‌ است‌.

2- از نظر فقهي‌، بيمه‌ چه‌ نوع‌معامله‌اي‌ است‌ ؟

طبق‌ فتواي‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ ره‌)، بيمه‌ عقدي‌ است‌مستقل‌ و تمام‌ اقسام‌ آن‌ صحيح‌.


3- طرفين‌ قرارداد بيمه‌ چه‌ کساني‌ هستند ؟

طرفين‌ قرارداد، عبارتند از: (1) بيمه‌گذار که‌ خريدار بيمه‌است‌; و (2) بيمه‌گر که ‌فروشنده‌ بيمه‌ است‌، يعني‌ همان‌شرکت‌ بيمه‌.


4- موضوع‌بيمه‌ يا بيمه‌ شده‌ چيست‌ ؟
مورد بيمه‌، موضوع‌ بيمه‌ يا بيمه‌شده‌ هر سه‌ به‌ يک‌ مفهوم‌است‌: اموال‌، مسؤوليت‌ ياشخصي‌ است‌ که‌ تحت‌ پوشش ‌بيمه‌اي‌ قرار مي‌گيرد.

5- چه‌کسي‌ مي‌تواند خريدار بيمه‌ باشد ؟
کساني‌ که‌ مالک‌ يااستفاده‌ کننده‌ از اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌باشند يا قانون مسؤوليت‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث ‌را برعهده‌ داشته ‌باشند، داراي‌ نفع‌ بيمه‌پذير هستند ومي‌توانند آن‌ را بيمه‌کنند.

6- با انواع‌ ريسک‌ چگونه‌ بايد برخورد کرد ؟

هرشخصي‌ در زندگي‌ روزمره‌ خود، ممکن‌ است‌ باحوادث‌ گوناگوني‌ مواجه‌ شود. برخي‌ از اين‌ حادثه‌ها، خوشايندند که‌ به‌ آنها شانس‌ مي‌گويند و بعضي‌ ناخوشايند که‌ ضرر و زيان‌ به‌ دنبال‌ مي‌آورند و ريسک‌ خوانده‌ مي‌شوند. راههاي‌ گوناگوني‌ براي‌ برخورد با ريسک‌ وجود دارد. براي‌ مثال‌، برخي‌ از آنها را مي‌توان‌ حذف‌ کرد ياکاهش‌ داد; از بعضي‌ اجتناب‌ کرد يا خنثي‌ نمود يا اينکه‌ ريسک‌ را نگه‌ داشت‌. ولي‌ مهمترين‌ و مؤثرترين‌ روش‌ براي‌ مقابله‌ با ريسک‌، انتقال‌ آنها به‌ شرکتهاي‌ بيمه‌ است‌. با بيمه‌ کردن‌ جان‌، مال‌ و مسؤوليت‌ خويش‌ مي‌توان‌ عواقب‌ زيانبارمالي‌ ريسک‌ را به‌ بيمه‌گر منتقل‌ کرد.


7- شرکت‌ بيمه‌، چگونه‌ و براساس‌ چه‌ اطلاعاتي‌،اشخاص‌ يا اموال‌ را بيمه‌ مي‌کند ؟

ارائه‌ اطلاعات‌ براي‌ ارزيابي‌ خطر، تعيين‌ حق‌ بيمه‌ و صدوربيمه‌ نامه‌ از وظايف‌ بيمه‌گذار است‌. در بيمه‌هاي‌ اشخاص‌، بيمه‌ گذار بايد علاوه‌ بر پيشنهاد بيمه‌، براي‌ بيمه‌شده‌ فرم‌ پرسشنامه‌ پزشکي‌ را نيز تکميل‌ کند. براي‌ بيمه‌هاي‌ اموال‌ بيمه‌گذار بايد در پيشنهاد بيمه‌ اطلاعات‌ لازم‌ را که‌ درتصميم‌گيري‌ بيمه‌گر مؤثر است‌ قيد کند. البته‌ درصورت‌ ضرورت‌، بيمه‌گر مي‌تواند از بيمه‌ شده‌ معاينه‌ پزشکي‌ به‌ عمل‌ آورد و در مورد بيمه‌ اموال‌ از گزارش‌ کارشناسي‌ بازديد اوليه‌ استفاده‌ کند.


8- در صورتي ‌که ‌بيمه‌گذار اطلاعات‌ نادرست‌ و اشتباه ‌ارائه‌ کند چگونه‌ عمل ‌مي‌شود؟

طبق‌ ماده‌ 12 قانون‌ بيمه‌، اگر ارائه‌ اطلاعات‌ نادرست‌ عمدي‌ باشد، بيمه‌نامه‌ باطل‌ است‌ و خسارت‌ پرداخت‌ نمي‌شود و حق‌ بيمه‌هاي‌ دريافتي‌ نيز قابل‌ استرداد نيست‌. در صورت‌ غيرعمدي‌ بودن‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ حق‌بيمه‌ دريافتي‌ به‌ حق‌ بيمه‌ واقعي‌ پرداخت‌ مي‌شود.


9- اگر بيمه‌گذار با قصد سوء و به‌ نيت‌ دريافت‌ خسارت‌ بيشتر،اموال‌ خود را بيش‌ از قيمت‌ واقعي‌ آن‌بيمه‌ کند، چه‌ اتفاقي ‌مي‌افتد؟
طبق ‌ماده‌11 قانون ‌بيمه‌، قرارداد باطل‌است‌، خسارت‌ پرداخت‌ نمي‌شود و حق‌ بيمه‌ دريافتي‌ نيز قابل‌استرداد نيست‌.

10- بيمه‌ نامه‌ از چه‌ زماني‌ اعتبار دارد وبيمه‌گر از چه‌هنگامي‌ متعهد جبران‌ خسارت‌ وارده‌،ناشي‌ ازخطربيمه‌ شده‌ است‌ ؟
اعتبار بيمه‌ نامه‌ از ساعتي‌ که‌ درقرارداد قيد شده‌، آغازمي‌شود، به‌ شرط آنکه‌ بيمه‌گذار حق‌بيمه‌ تعيين‌ شده‌ راپرداخت‌کند.اگرشرکت‌بيمه‌ باپرداخت‌اقساطي‌ حق‌بيمه‌موافقت‌ نمايد، اعتبار آن‌ با پرداخت‌نخستين‌ قسط حق‌ بيمه‌شروع‌ مي‌شود و بيمه‌گر از زمان‌اعتبار بيمه‌ متعهد جبران‌خسارت‌ وارده‌ ناشي‌ از خطر بيمه‌شده‌ است‌.

11- حداکثر تعهد بيمه‌گر براي‌ پرداخت ‌خسارت ‌چقدر است‌؟
حداکثر تعهد بيمه‌گر، خسارت‌ وارده‌است‌ به‌ شرط آنکه‌اموال‌ بيمه‌ شده‌ به‌ ارزش‌ واقعي‌ بيمه‌شده‌ باشد و در روزحادثه‌نيز همان‌ ارزش‌ را داشته‌ باشد. به‌هرحال‌، تحت‌ هيچ‌شرايطي‌ خسارت‌ پرداختي‌ در طول‌اعتبار قرارداد از رقم‌بيمه‌شده‌ تجاوز نخواهد کرد.

12- گاهي‌بيمه‌گذاران‌ از اين‌ شکايت‌ دارند که‌ ميزان‌خسارت‌ پرداختي‌کمتر از خسارت‌ وارده‌ است‌، چرا؟
به‌ موجب‌ ماده‌ 10 قانون‌بيمه‌، هرگاه‌ بيمه‌گذار اموال‌ خود رابه‌ کمتر از قيمت‌ واقعي‌بيمه‌ کند يا بر اثر افزايش‌ قيمت‌ درروز حادثه‌ سرمايه‌ بيمه‌شده‌ کمتر از ارزش‌ واقعي‌ باشد،خسارت‌ به‌ نسبت‌ مبلغ‌ بيمه‌شده‌ به‌ ارزش‌ واقعي‌ پرداخت‌خواهد شد.

13- قرارداد بيمه‌ چند نوع‌ شرايط دارد؟
سه‌ نوع‌ : (1) شرايط عمومي‌; (2) شرايط خصوصي‌; و (3)شرايط ويژه‌شرايط عمومي‌، شرايطي‌ است‌ که‌ براي‌ تمام‌بيمه‌گذاران‌ يک‌ رشته‌يکسان‌ است‌ و در پشت‌ بيمه‌ نامه‌چاپ‌ مي‌شود (مانندشرايط عمومي‌ بيمه‌ آتش‌سوزي‌،شرايط عمومي‌ بيمه‌ بدنه‌اتوموبيل‌ و...); شرايط خصوصي‌، مخصوص‌ يک‌ ‌، بيمه‌گذارمعين‌ است‌ ومشخصات‌ بيمه‌گذار،موضوع‌ بيمه‌، حق‌ بيمه‌،خطرهاي‌بيمه‌شده‌،مدت‌ قرارداد (شروع‌ و خاتمه‌) و ميزان‌تعهدبيمه‌گر در آن‌ قيد مي‌شود; شرايط ويژه‌ نيز،مخصوص‌موارد خاصي‌ است‌ که‌ بين‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذارتوافق‌ مي‌شود(مانند بيمه‌ بودن‌ يکي‌ از خطرهاي‌ استثناشده‌).

14- خطرهاي‌ استثنا شده‌ کدامند؟
خطرهايي‌هستندکه‌ خسارت‌ ناشي‌ از آنها جزو تعهد بيمه‌گرنيست‌. اين‌خطرهاکه‌ استثنائات‌ استاندارد ناميده‌ مي‌شوند،عبارتند از : (1)خطر جنگ‌; (2) خطر انرژي‌ هسته‌اي‌ و موادراديواکتيو; و(3) خطر برخورد امواج‌ صوتي‌.

15- وظايف‌ بيمه‌گذار چيست‌؟
وظايف‌ بيمه‌گذار عبارت‌ است‌ از : (1) دادن‌اطلاعات‌ دقيق‌در پيشنهاد بيمه‌ تا بيمه‌گر بتواند حق‌ بيمه‌صحيح‌ را تعيين‌کند; (2) پرداخت‌ به‌ موقع‌ حق‌ بيمه‌; (3)حفاظت‌ از موردبيمه‌ درحد متعارف‌ بدون‌ توجه‌ به‌ وجودبيمه‌; (4) اعلام‌تشديد خطر (اگر مورد بيمه‌ براثر عمل‌بيمه‌گذار يا عمل‌شخص‌ ثالث‌ تشديد شود مراتب‌ بايد به‌اطلاع‌ بيمه‌گر برسدو با صدور الحاقيه‌ تأييد شود); و (5)اعلام‌ بهنگام‌ وقوع‌حادثه‌اي‌ که‌ منجر به‌ خسارت‌ مورد تعهدبيمه‌گر است‌.

16- بيمه‌گذار چقدر فرصت‌ دارد تا وقوع ‌حادثه‌ منجربه‌ خسارت‌ را به‌ اطلاع‌ بيمه‌گر برساند؟
تا پنج‌ روز از تاريخ ‌اطلاع‌ خود از وقوع‌ حادثه‌; قبل‌از اينکه ‌آثار حادثه‌ از ميان‌ برود و بيمه‌گر بتواند کارشناس‌ خود رابراي‌ ارزيابي‌ خسارت‌ و ميزان‌ تعهد خود اعزام‌ کند.

17- چه ‌زماني‌ خسارت‌ براي‌ بيمه‌گر اثبات‌ شده‌ تلقي ‌مي‌شود و بايد خسارت‌ را بپردازد؟
اگر چهار مورد زير براي‌ بيمه‌گر ثابت ‌شود، خسارت‌ رامي‌پردازد : (1) خطر بيمه‌ شده‌ اتفاق‌ بيفتد;(2) براثر تحقق ‌خطر بيمه‌ شده‌، خسارت‌ وارد شود; (3)خسارت‌ وارده ‌مستقيم از خطر بيمه‌ شده‌ ناشي‌ شود; و (4)اموال‌ خسارت‌ديده‌، همان‌ اموالي‌ باشد که‌ بيمه‌ شده‌ است‌ (بيمه‌گذار درهنگام‌ اعلام‌ خسارت‌ بايد فهرست‌ اموال‌خسارت‌ ديده‌ وميزان‌ تقريبي‌ خسارت‌ وارده‌ را به‌ بيمه‌گراعلام‌ کند).

18- شرکت ‌بيمه‌، خسارت ‌را چگونه ‌مي‌پردازد؟
شرکت‌ بيمه‌، خسارت‌ را به‌ پول‌ نقد پرداخت‌ مي‌کند،مگراينکه‌ حق‌ تعمير يا جايگزيني‌ مورد بيمه‌ در بيمه‌نامه‌پيش‌بيني‌ شده‌ باشد. در آن‌ صورت‌ بيمه‌گر بايد درمدت‌متعارف‌، تعمير يا جايگزيني‌ را انجام‌ دهد.

19- آيا بيمه‌گر، هزينه‌ پيشگيري‌ از توسعه‌ خسارت‌ و نجات‌ اموال ‌بيمه ‌شده‌ را مي‌پردازد؟
بله‌. حتي‌ اگر تلاش‌ بيمه‌گذار هم‌نتيجه‌ بخش‌ نبوده‌ باشد. اگراشياي‌ بيمه‌شده‌ هم‌ در حين ‌نجات‌ صدمه‌ ببينند، باز جبران‌آن‌ خسارت‌ برعهده‌ بيمه‌گراست‌; البته‌ اين‌ گونه‌ هزينه‌هابايد درحد متعارف‌ باشد.

20- آيا بيمه‌گذار مي‌تواند اموال‌ خود را همزمان‌ براي ‌يک‌ خطر به‌ نفع‌ خود نزد چند شرکت‌ بيمه‌ به‌ قيمت‌ روز بيمه‌ کند؟
نه‌.بيمه‌ نبايد موجب‌ سود و منفعت‌ بيمه‌گذار شود. البته‌بيمه‌مشترک‌ نزد چند شرکت‌ بيمه‌، به‌طوري‌ که‌ مجموع‌ارزش‌بيمه‌ شده‌ نزد همه‌ شرکتها از ارزش‌ واقعي‌ تجاوز نکندمجازاست‌. اين‌ اصل‌ مخصوص‌ بيمه‌هاي‌ اموال‌ ومسؤوليت‌است‌ و در بيمه‌هاي‌ اشخاص‌ مي‌توان‌ چندبيمه‌نامه‌ باسرمايه‌هاي‌ دلخواه‌، خريداري‌ کرد و ازمزاياي‌آنها بهره‌مندشد.

21- شرکتهاي‌ بيمه‌، در فاصله‌ بين‌ دريافت‌ حق‌بيمه‌وپرداخت‌ خسارت‌، چگونه‌ از حق‌بيمه‌هايي‌ که‌ ازمردم‌دريافت‌ مي‌دارند، نگهداري‌ مي‌کنند؟
مؤسسه‌هاي‌بيمه‌، از محل‌ جمع‌آوري‌ حق‌ بيمه‌ها، ذخايري‌را برنامه‌ريزي‌مي‌کنند که‌ اين‌ ذخاير، خود منبع‌ عظيم‌سرمايه‌گذاري‌ است‌.برابر قانون‌، اين‌ ذخاير، در بخشهاي‌مختلف‌ اقتصادي‌سرمايه‌گذاري‌ مي‌شوند به‌ نحوي‌ که‌علاوه‌ بر تأمين‌ سودتضمين‌ شده‌ براي‌ بيمه‌گذاران‌ به‌سهولت‌ قابل‌ تبديل‌ به‌ وجه‌نقد است‌ و به‌ شکوفايي‌ اقتصادنيز ياري‌ مي‌رساند.

22- پيامدهاي ‌ناگوار مالي ‌ناشي‌ از وقوع‌ انواع‌ حوادث‌ بر ثروت‌ و داراييهاي‌ ملي‌ را چگونه‌ مي‌توان‌ جبران ‌کرد؟
از مهمترين‌ آثاراقتصادي‌ بيمه‌، حفظ توان‌ مالي‌ بيمه‌گذار درخصوص‌ اموال‌و تأسيسات‌ متعلق‌ به‌ اشخاص‌ يا دولت‌است‌ که‌ جزئي‌ ازثروت‌ ملي‌ محسوب‌ مي‌شوند.

23- سرمايه‌گذار، چگونه ‌مي‌تواند باخيال‌ راحت ‌سرمايه‌گذاري‌ کند؟
سرمايه‌گذاري‌ها در مقابل‌ انواع‌ خطرها از طريق‌ بيمه ‌تضمين‌ مي‌شود و در صورت ‌بروز خسارت‌، شرکت ‌بيمه‌آن ‌را مي‌پردازد.

24- آيا قرارداد بيمه‌ و تغييرات‌ آن‌ مي‌تواند شفاهي ‌باشد؟
خير. بيمه‌نامه‌ که‌ سند قرارداد بيمه‌ است‌ بايد کتبي‌ باشد وهرگونه‌تغييردر مفاد آن‌ به‌ درخواست‌ کتبي‌ بيمه‌گذار وموافقت‌ بيمه‌گر باصدور برگه‌اي‌ به‌ نام‌ الحاقيه‌ صورت‌مي‌گيرد.

25- فرانشيزچيست‌؟
درصد يا مبلغي‌ از خسارت‌ است‌، و جبران‌ آن‌برعهده‌ خودبيمه‌گذار. وجودبيمه‌نامه‌نبايدموجب‌سهل‌انگاري‌ بيمه‌گذارشود. بيمه‌گذار، همان‌ طور که‌ از اموال‌خود مراقبت‌ مي‌کندبايد از اموال‌ بيمه‌ شده‌ هم‌ مراقبت‌به‌عمل‌ آورد. وجودفرانشيزموجب‌مي‌شود که‌ بيمه‌گذار درحفظ و نگهداري‌موضوع‌ بيمه‌ جدي‌ باشد. فرانشيز موجب‌حذف‌ خسارتهاي‌جزئي‌ مي‌شود که‌ به‌ تبع‌ آن‌ هزينه‌هاي‌اداري‌ و عملياتي‌بيمه‌گر کاهش‌ مي‌يابد.

26- آيا استهلاک‌، بيمه‌ شدني‌ است‌؟
استهلاک‌ و کهنگي‌ براثر استفاده‌، بيمه‌شدني‌ نيست‌ و هنگام‌پرداخت‌ خسارت‌، استهلاک‌ کسرمي‌شود. زيرا ريسک‌بيمه‌پذير بايد اتفاقي‌ و احتمالي‌ باشددر حالي‌ که‌ استهلاک‌امري‌ حتمي‌ و اجتناب‌ناپذير است‌.

27- برخي‌ از بيمه‌گذاران‌، قرارداد بيمه‌ براي‌ اموال‌ خود را بر اساس‌ ارزشهاي‌ مندرج‌ در دفاتر مالي ‌خويش‌ تنظيم ‌مي‌نمايند. بيشتر بيمه‌گذاراني‌ که‌ از ميزان‌ خسارت‌ پرداختي ‌رضايت‌ ندارند، از اين‌ گروه‌هستند، علت‌ چيست‌؟
بيمه‌گذاربراي‌ دريافت‌ خسارت‌ کامل‌، بايد اموال‌ خود را به‌ارزش‌ روزبيمه‌ کند. در صورتي‌ که‌ اين‌ دسته‌ از بيمه‌گذاران‌،اموال‌ خودرا به‌ ارزش‌ دفتري‌ منهاي‌ استهلاک‌ مالي‌ بيمه ‌مي‌کنند که ‌معمولا کمتر از ارزش‌ واقعي‌ است‌ و طبق‌ ماده‌10 قانون ‌بيمه‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ ارزش‌ بيمه ‌شده ‌به ‌ارزش‌ واقعي ‌پرداخت‌ مي‌شود.

28- در ايران‌، کدامين ‌سازمان‌ يا دستگاه‌ از منافع‌ بيمه‌گذاران‌ و بيمه‌شدگان‌ حمايت‌ مي‌کند؟
بيمه‌ مرکزي‌ ايران‌، علاوه‌ بر نظارت‌، کنترل‌ وهدايت‌ امربيمه‌ در کشور، وظيفه‌ حفظ حقوق‌ بيمه‌گذاران‌ وبيمه‌شوندگان‌ را نيز برعهده‌ دارد

29- اگر شخصي‌ براثرتصادف‌ با وسيله‌ نقليه‌ بدون ‌بيمه‌ نامه‌، مصدوم‌ يا فوت‌ شود يا اينکه‌ راننده‌ بعد از تصادف‌، صحنه‌ حادثه‌ را ترک‌ کند، آيا او يا بازماندگانش ‌مي ‌توانند هزينه‌ يا غرامتي‌ دريافت‌ کنند؟
بله‌. صندوق‌ مستقلي‌ به‌ نام‌ صندوق‌ تأمين ‌خسارتهاي ‌بدني‌ در بيمه‌ مرکزي‌ ايران‌ وجود دارد که‌وظيفه‌اش‌ پرداخت‌ غرامت‌ و هزينه‌ به‌ اشخاص‌ ثالثي‌ است‌ که‌ به‌ علت ‌بيمه‌ نبودن‌ وسيله‌ نقليه‌ يا فرار کردن‌ يا ناشناخته ‌ماندن ‌مسؤول‌ حادثه‌، نمي‌توانند خسارت‌ خود را ازشرکتهاي ‌بيمه‌ دريافت‌ کنند.

30- مشکل‌ هزينه‌هاي‌ جراحي‌ و بستري‌ شدن‌ دربيمارستان‌ را چگونه‌ مي‌توان‌ با بيمه‌ حل‌ کرد؟
هزينه‌هاي‌ روزافزون‌ درماني‌، به ‌ويژه‌ هزينه‌هاي ‌جراحي‌ و بستري‌ شدن‌ در بيمارستان‌، يکي‌ از مشکلات‌ جدي ‌خانواده‌هاست‌.اين‌ هزينه‌ها را با پرداخت‌ حق‌ بيمه ‌سرانه ‌معيني‌ مي‌توان‌ بيمه‌ کرد.

31- خانه‌ و اثاث‌ آن ‌را در مقابل‌ چه‌ خطرهايي‌ مي‌توان‌ بيمه‌ کرد؟
خانه‌ و اثاث‌ آن‌ راخطرهاي‌ مختلفي‌ تهديد مي‌کنند که‌ همه‌اين‌ خطرها قابل‌بيمه‌شدن‌ هستند، مانند : آتش‌سوزي‌،انفجار، صاعقه‌، سيل‌،طوفان‌، زلزله‌، سرقت‌، ترکيدگي‌ لوله‌آب‌، خرابيهاي‌ ناشي‌ ازبرف‌ و باران‌، شکست‌ يا ترکيدگي‌شيشه‌ و غيره‌.

32- درمقابل‌ ادعاي‌ اشخاص‌ ثالث‌ در مواردي‌ مانند ترکيدگي ‌لوله ‌آب‌، ريزش‌ سقف‌ همسايه‌ طبقه‌ پايين ‌و... چگونه ‌مي‌توان‌ آسوده ‌خاطر شد؟
طبق‌ قانون‌ هرکس‌ مال‌ غير راتلف‌ کند يا سبب‌ تلف‌ مال‌ غيرشود، مسؤول‌ است‌ و بايدخسارت‌ آن‌ را جبران‌ نمايد. ازطريق‌ بيمه‌ مسؤوليت‌،خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌جبران‌ مي‌شود.

33- حادثه‌ چيست‌ و چه‌ خطرهايي‌ در بيمه‌ حوادث ‌بيمه‌ مي‌شوند؟
حادثه‌ عبارت‌ است‌ از واقعه‌ ناگهاني‌ شديد که‌ مستقيم براثريک‌ نيروي‌ خارجي‌ و بدون‌ اراده‌ بيمه‌ شده‌ سبب‌فوت‌،نقص‌ عضو يا صدمه‌ جسماني‌ وي‌ شود. ترس‌ ووحشت‌،صدمه‌محسوب‌نمي‌شودوصدمات‌عصبي‌تنها اگرناشي‌ ازآسيبهاي‌ عضوي‌ باشند، مشمول‌ بيمه‌ مي‌گردند.

34- امروزه‌، بيش‌ از هر زمان‌ ديگري‌، جاده‌ها پر رفت‌ و آمد شده‌اند و خطرها هم‌ بيشتر در کمين‌. چگونه ‌مي‌توان‌ با خاطري‌ آسوده‌ مسافرت‌ کرد؟
با خريد بيمه‌ حوادث ‌مسافرت‌.

35- بيمه‌ حوادث‌ برچند نوع‌ است‌؟
بيمه‌ حوادث‌انواع‌ مختلفي‌ دارد که‌ برخي‌ از آنها به‌ شرح‌ زيراست‌: (1)تمام‌ اوقات‌; (2) ناشي‌ از کار; (3) زندگي‌خصوصي‌; (4)ورزشي‌; (5) رانندگي‌; (6) مسافرت‌باهواپيما; (7) مسافرت‌با هرنوع‌ وسيله‌ نقليه‌; (8) سرنشينان‌وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌زميني‌.

36- چگونه‌ مي‌توان‌ با بيمه‌ سطح‌ زندگي‌ مردم‌ را بالا برد و معيشت‌ قشرهاي‌ آسيب‌ پذير را که‌ بازوي ‌توليدي ‌جامعه‌ محسوب‌ مي‌شوند تأمين‌ کرد؟
پيشرفت‌ بيمه‌، موجب‌ رفاه‌ و افزايش‌ سطح‌ زندگي‌ مردم‌ مي‌شود. همچنين‌آينده‌ قشرهاي‌ آسيب ‌پذير را از طريق‌ ارائه‌تأمين‌ در مقابل‌انواع‌ حوادث‌، از کارافتادگي‌، پيري‌، هزينه‌ازدواج‌، پرداخت‌ هزينه‌ تحصيلي‌ فرزندان‌ و پرداخت‌ سرمايه ‌بيمه‌ عمر به‌ صورت‌ يکجا يا به ‌شکل‌ مستمري ‌به‌ بيمه‌ شده ‌يا استفاده ‌کنندگان‌ تضمين‌ مي‌کند.

37- تأمين‌ آينده‌ فرزندان ‌چگونه‌ ميسر است‌؟
انسان‌ هميشه‌ در انديشه‌ تأمين‌ معيشت‌ خانواده‌ خويش‌ پس‌از مرگ‌ است‌. کساني‌ که‌ براي‌ بازماندگان ‌خود، اندوخته‌اي ‌دارند، با خاطري‌ آسوده‌ زندگي‌ مي‌کنند اماآنها که‌ ثروتي ‌ندارند نگران‌ آينده‌ فرزندان‌ خود هستند. بيمه‌عمر وحوادث‌، راه‌حل‌ رفع‌ اين‌ نگراني‌ است‌. با پرداخت‌ حق‌بيمه‌معيني‌ که‌ تنها درصدي‌ از درآمد انسان‌ را تشکيل‌مي‌دهد،مي‌توان‌ آينده‌ خانواده‌ را تأمين‌ کرد.استفاده‌کنندگاني‌ که‌ نام‌آنها را بيمه‌گذار اعلام‌ کرده‌، بي‌درنگ‌مي‌توانند بعداز فوت‌بيمه‌ شده‌، بي‌آنکه‌ نياز به‌ انحصاروراثت‌ باشد، سهم‌ خود رااز شرکت‌ بيمه‌ دريافت‌ دارند. زيراسرمايه‌ بيمه‌ عمر، ماترک‌محسوب‌ نمي‌شود و ماليات‌ برارث‌ نيز بدان‌ تعلق‌ نمي‌گيرد.

38- تفاوت‌ پس‌ انداز نمودن ‌وجوه‌ اندک‌ در بانک‌ با خريد بيمه‌ عمر و حوادث‌ چيست‌؟
براساس‌ نظام‌ بانکداري‌ اسلامي‌ به‌ پس‌اندازهاي‌ مردم‌نزدبانکها، تنها کارمزد تعلق‌ مي‌گيرد، در حالي‌ که‌ دربيمه‌هاي‌حوادث‌ و عمر، افزون‌ براينکه‌ بخش‌ عمده‌اي‌ ازحق‌ بيمه‌براي‌ بيمه‌گذار پس‌انداز مي‌شود، در صورت‌ وقوع‌حادثه‌،حيات‌ يا فوت‌ بيمه‌شده‌ (هرکدام‌ که‌ بيمه‌ شده‌ باشد)کل‌سرمايه‌ بيمه‌ نامه‌ به‌ خود بيمه‌گذار يااستفاده‌کنندگان‌پرداخت‌ مي‌شود. اين‌ سرمايه‌ در برخي‌موارد، چندين‌ برابرحق‌ بيمه‌هاي‌ پرداختي‌ است‌ و علاوه‌ برآن‌، بيمه‌گذارمي‌تواند از مزاياي‌ ديگري‌ نظير دريافت‌ وام‌ هم‌بهره‌مندشود.

39- بيمه‌ عمر چيست‌ و انواع‌ آن‌ کدام‌ است‌؟
بيمه‌ عمر از رشته‌هاي‌ مهم‌ بيمه‌هاي‌ اشخاص‌ است‌.درقرارداد بيمه‌ عمر، شرکت‌ بيمه‌ در ازاي‌ دريافت‌ حق‌بيمه‌متعهد مي ‌شود که‌ درصورت‌ فوت‌ بيمه‌ شده‌ يا زنده‌ماندن‌او، در زمان‌ معيني‌ سرمايه‌ بيمه‌شده‌ را به‌طور يکجايابه‌صورت‌ مستمري‌ به‌ بيمه‌گذار يا شخص‌ ثالث‌ تعيين‌شده‌از طرف‌ او بپردازد. انواع‌ بيمه‌هاي‌ عمر هم‌ عبارتند از :(1)بيمه‌هاي‌ عمر در صورت‌ حيات‌ بيمه‌ شده‌ به‌اشکال‌مختلف‌; (2) بيمه‌هاي‌ عمر در صورت‌ فوت‌ بيمه‌شده‌ به‌صور مختلف‌; (3) بيمه‌هاي‌مختلط عمرکه‌ سرمايه‌بيمه‌شده‌، در صورت‌ حيات‌ يا فوت‌ به‌ هرحال‌ پرداخت‌مي‌شود.

40- يکي از مشکلات ‌دريافت وام و اعتبار از مؤسسه‌هاي‌ مالي‌، علاوه‌ بر در رهن‌ گذاشتن‌ اموال‌، معرفي ‌ضامن‌ معتبر است‌. پيدا کردن‌ ضامن‌، گاهي‌امکان‌پذيرنيست‌. بيمه‌ در اين‌گونه‌ موارد چه‌ نقشي ‌مي‌تواند ايفا کند؟
در بيمه‌هاي‌ اعتباري‌ و بيمه‌هاي‌ تضميني‌، بيمه‌گر نقش‌ ضامن‌ را ايفا مي‌کند.

41- چند نوع‌ بيمه‌ براي‌ اتوموبيل‌ وجود دارد؟
سه‌ نوع‌ : بيمه‌بدنه‌; بيمه‌ شخص‌ ثالث‌ و بيمه‌ حوادث ‌سرنشين‌.

42- بيمه ‌بدنه‌، خسارتهاي‌ ناشي‌ از کدام‌ خطرها راجبران‌ مي‌کند؟
(1)آتش ‌سوزي‌، انفجار و صاعقه‌. (2) سرقت ‌کلي ‌اتوموبيل‌ و طبق ‌شرايط بيمه ‌نامه‌،سرقت ‌لوازم‌اضافي‌ وغيره‌. (3) واژگون ‌شدن‌ و تصادف‌ وسيله‌ نقليه‌. (4) هزينه‌ اياب‌ و ذهاب‌ ايامي‌ که‌ اتوموبيل‌ براي‌ بازسازي‌در تعميرگاه‌ است‌.

43- بيمه ‌مسؤوليت‌ مدني‌ شخص‌ ثالث‌ چيست‌؟
هر کسي‌ ممکن‌است‌ به‌ سبب‌ انجام‌ عملي‌ يا خودداري‌ ازانجام‌ عملي‌موجب‌ زيان‌ اشخاص‌ ديگرشودوملزم‌ به‌جبران‌ آن‌ باشداستفاده‌ ازاتوموبيل‌ نيزممکن‌ است‌ سبب‌بروزخسارت وزيان‌به‌اشخاص‌ثالث‌شودبابيمه‌مسؤوليت‌ مدني‌شخص‌ثالث‌بيمه‌گرجبران‌چنين‌خسارتهايي‌ را برعهده‌مي‌گيرد.

44- بيمه‌ ديه‌ چيست‌؟
بيمه‌اي‌ است‌ که‌ به‌ همراه ‌بيمه‌ نامه‌ شخص‌ ثالث‌، صادرمي‌شود و بيمه‌ مستقلي ‌نيست‌. در اين‌ بيمه‌، مسؤوليت‌ راننده‌ وسيله‌ نقليه‌ مورد بيمه‌در مقابل‌ اشخاصي‌ که‌ بر اثر حوادث‌ ناشي‌ از وسيله‌ نقليه ‌مذکور دچار آسيبهاي ‌جسماني‌، اعم‌ از فوت‌، نقص‌ عضو يا جرح‌ مي‌شوند، به‌شرط آنکه‌ طبق‌ قانون‌ ديات‌، ديه‌ به‌ آنان ‌تعلق‌ گيرد، تا حد مقرر مشمول‌ اين‌ بيمه‌ مي‌شود. ملاک‌ تشخيص‌ مسؤول‌حادثه‌، ميزان‌ ديه‌ و اشخاصي‌ که‌ ديه‌ به‌آنها تعلق‌ مي‌گيرد وهمچنين‌ هزينه‌ معالجه‌، رأي‌ محاکم‌ذي‌صلاح‌ است‌.

45- بيمه‌ حوادث‌ سرنشين‌ چيست‌؟
هر شخصي ‌که‌ هنگام‌ حادثه‌، سرنشين‌ وسيله‌ نقليه‌ بيمه‌شده‌، باشد اعم‌ از راننده‌ و ساير سرنشينان‌ و بر اثر حادثه ‌وسيله ‌نقليه‌ بيمه‌شده‌ جان‌ خود را از کف‌ بدهد يا مصدوم‌ و مجروح ‌شود، بيمه‌گر با توجه‌ به‌ شرايط بيمه‌ مبلغي‌ به ‌عنوان ‌غرامت ‌به‌ بازماندگان‌ بيمه‌ شده‌ يا خود وي‌ پرداخت‌ خواهد کرد.

46- بيمه‌ شخص‌ ثالث‌، اجباري‌ است‌ يا اختياري‌؟
قانون‌ بيمه‌ اجباري ‌مسؤوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه ‌موتوري‌ زميني‌ در ايران‌، کليه‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه ‌موتوري‌ زميني‌ را مسؤول ‌جبران‌ خسارتهاي‌ بدني‌ و مالي ‌مي‌داند که‌ بر اثر حوادث ‌وسايل‌ نقليه‌ يا محصولات‌ آنها به‌اشخاص‌ ثالث‌ وارد مي‌شود. بنابراين‌، دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ مزبور موظفند مسؤوليت‌ خود را بيمه‌ کنند. از آنجا که‌ ميزان‌خسارت‌ پرداختي‌ از بابت‌ بيمه‌ نامه‌ اجباري‌ ممکن‌ است‌کافي‌ نباشد، مازاد بر آن‌ را شرکتهاي‌ بيمه‌ به ‌صورت‌ اختياري ‌بيمه ‌مي‌کنند.

47- فايده‌ بيمه‌ اتکايي‌ چيست‌؟
هرگاه ‌تأسيسات‌ زيربنايي‌ که‌ از محل‌ ذخاير محدود ارزي ‌ساخته‌شده‌ (مانند نيروگاهها، سدها و مجتمعهاي‌ صنعتي‌) براثر حادثه‌اي‌ دچار خسارت‌ شود، به‌ سهولت‌ خسارت ‌وارده‌ تأمين‌ و نياز ارزي‌ آن‌ از محل‌ آن‌ بخش‌ از خسارت‌ که‌ازشرکتهاي‌ بيمه‌ اتکايي‌ خارجي‌ دريافت‌ مي‌گردد،تأمين ‌مي‌شود.

48- کارت‌ سبز چيست‌؟
کارت‌ سبز، بيمه ‌مسؤوليت‌ مدني‌ آن‌ دسته‌ از دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري ‌است‌ که‌ به‌ خارج‌ از کشور مسافرت‌ مي‌کنند و ممکن‌ است‌ در کشور مقصد يا در کشورهاي‌ در بين‌ راه‌، به‌ اشخاص‌ ثالث‌، خسارت‌ مالي‌ و جاني‌ واردآورند. در اين‌ صورت‌ دفتر کارت ‌سبز کشور محل‌ وقوع‌حادثه‌، خسارت‌ اشخاص‌ ثالث‌ راجبران‌ مي‌کند; خسارت ‌پرداختي‌، از کشور صادر کننده‌ کارت‌ سبز، پس ‌گرفته‌ خواهدشد. به‌طور خلاصه‌ کارت‌ سبز، بيمه‌شخص‌ ثالث ‌بين‌المللي‌ است‌ و مرکز دفتر بين‌المللي ‌کارت ‌سبز در لندن‌، قرار دارد.

49- تفاوت ديه در ماههاي حرام و ماههاي غيرحرام چقدر است ؟
در ماههاي حرام يک سوم به ديه ماههاي عادي اضافه ميشود.

50- تعهدات مالي در پوشش ثالث چقدر است ؟
حداقل ده ميليون ريال

51- تعهدات مالي در پوشش سرنشين چقدر است ؟
در بيمه سرنشين تعهدات مالي ندارد هزينه پزشکي دارد که يک دهم تعهدات فوت و نقص عضو ميباشد.

52- تعهدات جاني در پوشش سرنشين چقدر است ؟
حداقل پنجاه ميليون ريال براي فوت و نقص عضو هر نفر

53- پوشش تعهدات مالي ثالث شامل چه مواردي مي گردد ؟
تأمين و جبران هزينه هاي مستقيمي که در اثر حوادث مشمول بيمه به اموال و اشياء تحت مالکيت يا تصرف قانوني اشخاص ثالث وارد مي شود.

54- پوشش تعهدات جاني ثالث شامل چه مواردي مي گردد ؟
تأمين و جبران هزينه هاي مستقيمي که در اثر حوادث مشمول بيمه به اموال و اشياء تحت مالکيت يا تصرف قانوني اشخاص ثالث وارد مي شود.

55- آيا تخفيفات ثالث در شرکت هاي بيمه اعمال مي گردد ؟
بلي

56- نحوه اعمال تخفيفات در سال اول و سالهاي بعدي به چه صورت مي باشد ؟
بر طبق مصوبه شوراي عالي بيمه 5 درصد تا 50/1

57- در صورت تأخير بيمه گذار در تهيه پوشش ثالث چه ميزان جريمه به وي تعلق خواهد گرفت ؟
بر طبق تعرفه شوراي عالي بيمه از 25% تا 10% حق بيمه ثالث قانوني در حال حاضر

58- پوشش تعهدات جاني ثالث شامل چه مواردي مي گردد ؟
تأمين و جبران هزينه معالجه صدمات بدني و يا جرح حاصل از حوادث رانندگي و جبران زيانهاي نقص عضو از کارافتادگي دائم و مطلق يا نسبي و يا فوت ناشي از حوادث مشمول بيمه براي اشخاص ثالث است.

59- در صورتي که يک برش از بيمه نامه ثالث جدا و استفاده گردد در زمان صدور مجدد بيمه نامه ثالث چقدر حق بيمه اضافي منظور خواهد شد ؟ و در صورت استفاده نمودن از برش هاي بعدي بيمه نامه ثالث به چه ميزان حق بيمه اضافي در نظر گرفته مي شود ؟
يک برش جريمه ندارد از دو برش به بالا از 20 درصد تا 100درصد حق بيمه ثالث قانوني و مازاد

60- آيا حق بيمه ماشين هاي پرشتاب 4 سيلندر و کم شتاب 4 سيلندر متفاوت است ؟
بلي به نسبت حجم موتور حق بيمه ثالث پرداخت ميگردد.

61- عامل اصلي تعيين حق بيمه بيمه نامه هاي ثالث چيست ؟
قدرت و حجم موتور بر طبق تعرفه شوراي عالي بيمه

62- نرخ حق بيمه بيمه نامه هاي ثالث تاکسي، آژانس و کرايه چه ميزان مي باشد ؟
20 درصد و 30 درصد اضافه بر حق بيمه اتومبيلهاي مشابه موارد

63- نرخ حق بيمه بيمه نامه هاي ثالث تاکسي، آژانس و کرايه به چه ميزان بيشتر از نرخ حق بيمه، بيمه نامه هاي ثالث سواري تعيين مي گردد ؟
20 درصد تاکسي و 30 درصد کرايه و آژانس

64- مازاد پوشش سرنشين ثالث چه ميزان مي باشد ؟
وجود ندارد

65- آيا حق بيمه ماشين هاي 6 سيلندر به بالا با حق بيمه ماشين هاي 4 سيلندر متفاوت است ؟
بلي

66- عامل محاسبه حق بيمه ثالث در وانت بارها چيست ؟
تعرفه شوراي عالي بيمه

67- عامل محاسبه حق بيمه ثالث در ماشين هاي سواري چيست ؟
تعرفه شوراي عالي بيمه

68- تعداد افراد تحت پوشش سرنشين در وانت بار چند نفر است و ميزان اين پوشش چقدر مي باشد ؟
يک نفر فقط راننده پوشش حوادث سرنشين راننده

69- عامل اصلي محاسبه حق بيمه ثالث در ميني بوس و اتوبوس چيست ؟
بر طبق ظرفيت مجاز وسيله نقليه

70- آيا موتورسيکلت در شرکت هاي بيمه مورد پوشش قرار ميگيرد؟
بله

71- آيا موتورسيکلت پوشش سرنشين دارد ؟
بلي فقط راکب موتورسيکلت

72- پوشش سرنشين در اتوبوس چند نفر است ؟
4 نفر 2 نفر راننده يک نفر کمک راننده و يک نفر ميهماندار و در صورتي که مالک درخواست بيمه سرنشين براي مسافران دارد بر طبق ظرفيت بيمه نامه حوادث سرنشين صادر ميگردد

73- پوشش سرنشين در ميني بوس چند نفر است ؟
دو نفر راننده و کمک راننده در صورت درخواست براي مسافرين بيمه نامه حوادث صادر ميگردد.

74- عامل تعيين حق بيمه موتور سيکلت چيست ؟
تعرفه شوراي عالي بيمه

75- آيا در صورت خريد بيمه نامه بدنه به همراه سرقت، برف پاک کنهاي خودرو نيز تحت پوشش بيمه سرقت قرار مي گيرد ؟
در صورتيکه اتومبيل از محل پارک شده سرقت شود و در محل ديگري پيدا شود بلي در غير اينصورت خير.

76- آيا لازم است که من به بيمه گر اطلاع دهم، فرزندانم جديداً گواهينامه رانندگي دريافت کرده و با اتومبيل من رانندگي مي کنند ؟
بلي

77- اگر کل اتومبيل در اثر تصادف از بين برود، شرکت بيمه شما چگونه خسارت آن را محاسبه خواهد کرد ؟
90% هر خسارت قابل پرداخت مي باشد.

78- اگر من اتومبيل خود را به شخص ديگري بفروشم آيا بيمه نامه شخص ثالث و بدنه آن باطل مي شود ؟
بيمه نامه شخص ثالث باطل نمي گردد ولي بيمه نامه بدنه قابل ابطال ميباشد.

79- در صورتي که عضو انجمن يا صنف خاصي باشيم مثلاً انجمن جامعه پزشکان آيا مي توان از تخفيفات بيمه اي استفاده کنيم ؟
خير مگر در قراردادهاي گروهي خواص ودر رشته بدنه خودرو

80- در صورت ارسال خودرو به تعميرگاه آيا من شخصاً هزينه تعمير را به تعميرگاه پرداخت خواهم کرد ؟
ممکن است شخصاً پرداخت نمائيد يا درخواست نمائيد که چک در وجه تعميرگاه صادر گردد.

81- بعد از تعمير اتومبيل چه مدارک ديگري بايد ارائه کنم تا خسارت خود را دريافت کنم ؟
سلامت خودرو به رويت کارشناس بيمه رسيده و فاکتورها و داغي لوازم تعويضي را تحويل دهيد.

82- اگر بيمه نامه شخص ثالث و بدنه خود را گم کنم، آيا امکان صدور المثني آن وجود دارد ؟
خير

83- آيا مي توان در حق بيمه اعلام شده توسط شما تخفيف گرفت ؟
خير

84- منظور از بيمه حوادث سرنشين چيست و چه خساراتي قابل پرداخت است ؟
بيمه حوادث سرنشين فقط سرنشينان وسيله نقليه را که از شمول شخص ثالث خارج باشند پوشش مي دهد هزينه پزشکي و فوت و نقص عضو بر طبق تعهدات بيمه نامه.

85- در صورتي که اشياء قيمتي در ماشين باشد و خودرو دزديده شود آيا خسارات حاصل از دزديده شدن اشياء قيمتي پوشش دارد ؟
خير

86- در چه صورت بيمه نامه شخص ثالث و بدنه قبل از انقضاي بيمه نامه توسط بيمه گر فسخ مي شود ؟
بيمه نامه شخص ثالث قابل فسخ نمي باشد. در بيمه بدنه عدم پرداخت حق بيمه به موقع، تشديد خطر بعد از هر خسارت، در صورت ورشکستگي، عدم اظهار مطلبي در سنجش خطر موثر

87- در چه صورت بيمه نامه شخص ثالث و بدنه بعد از اتمام اعتبار تجديد نخواهد شد ؟
در صورتيکه بيمه گذار خسارت زا باشد

88- آيا من مي توانم قبل از انقضاي بيمه نامه، بيمه نامه شخص ثالث و بدنه خودروي خود را باطل کنم ؟
ابطال بيمه نامه شخص ثالث خير ولي بيمه نامه بدنه قابل ابطال ميباشد.

89- در صورتي که خودروي جديدي خريداري کنم و جايگزين خودروي قديمي خود کنم تکليف بيمه شخص ثالث و بدنه من چه خواهد شد ؟

بيمه شخص ثالث قابل جايگزيني نيست ولي بيمه نامه بدنه را مي توانيد جايگزين نمائيد.


90- اگر در پرسشنامه ذکر کرده باشيم که خودرو براي مصارف شخصي است ولي بخواهم براي شغل خود استفاده کنم چه بايد بکنم ؟ آيا بيمه نامه جاري معتبر است ؟
بايد به بيمه گر اطلاع داده شود و تفاوت حق بيمه مربوط را پرداخت نمائيد و در صورت بروز حادثه خسارت به نسبت پرداخت حق بيمه خواهد بود.

91- اگر خودروي خود را کاموتاژ کنم و به کشور ديگري ببرم آيا مي توان از بيمه شخص ثالث و بدنه خود استفاده کنم ؟

خير فقط در داخل کشور معتبر ميباشد.


92- 1ـ ميزان ديه در بيمه نامه هاي ثالث چه ميزان مي باشد ؟

حداکثر ديه در سالهاي اخير متفاوت بوده است. در سال 1393 مبلغ حداقل 2.000.000.000 ريال اعلام گرديده است.


93- 2ـ ديه کامل مرد مسلمان چقدر است ؟

در ماههاي عادي1.490.000.000ريال ودر ماه هاي حرام 2.000.000.000  ريال (در سال 1393)
طراحی و تولید توسط Radisan.com