کارشناسان خبره

کارگروه تخصصي بيمه هاي بازرگاني با هدف ايجاد مجموعه اي توانمند براي مشاوره در زمينه کاهش ريسک وپيشگيري از مخاطرات پيراموني شرکتها وموسسات طرف قرارداد تشكيل شده است. مطابق با برنامه هاي دست يافتني، اين مجموعه در آينده به کارگروهي توانا درزمينه کليه تخصص ها و مشاوره درمديريت پروژهاي تحقيقاتي ، عمراني و... تبديل خواهد شد.
يکي ازمأموريت هاي کارگروه تخصصي بيمه هاي بازرگاني ، كمك به افراد و سازمان‌ها جهت افزايش توان مديريت در آنها است كه به صورت مشاوره وتدوين راهکارهاي کاهش مخاطرات محيطي انجام خواهد شد. دراين راستا کارگروه تخصصي ، بوسيله برقراري ارتباط با متخصصان، مديران آگاه و ... از يك طرف خودرا به دانش روزتجهيزخواهد نمودوازسوي ديگربه برقراري ارتباط با افرادوسازمان‌هاي فعال درجوامع وصنايع مختلف خواهد پرداخت. به اين ترتيب پيش‌بيني مي‌شود درآينده نزديك، با گردآوري دانش ، تجربه وانجام مشاوره‌هاي تخصصي گوناگون ، اين مجموعه از كيفيت و اثربخشي بالايي برخوردارخواهد شد و با معرفي کارشناسان خبره وتوانمند ، درکليه سطوح حرفه اي پيشتازخواهد گرديد.

جهت دريافت فرم ثبت نام کارشناسان خبره اينجا را کليک کنيد.

لیست کارشناسان خبره
 • نام:غلامحسين بهمئي
  گروه:اقتصادو بازرگاني
  رشته تحصیلی:مديريت بازرگاني
  مدرک تحصیلی:ليسانس
  شغل:مديرعامل وعضوهيئت مديره/کارشناس تجارت داخلي وخارجي
  محل کار:شرکت چندمنظوره آتيه سبز
  تلفن ثابت:
  شماره همراه:09121095982
  Email:atiyesabz-76@yahoo.com
  توضیحات:

طراحی و تولید توسط Radisan.com