شبکه مشاوره تخصصي قوانين کار وتامين اجتماعي

شبکه مشاوره قوانين کار وتامين اجتماعي

 

برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيکاري، پيري، از کارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشکي به صورت بيمه و غيره ، حقي است همگاني کهدولت مکلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يکا‌يک افراد کشور تأمين نمايد.

 

در سال‌هاي اخير، به منظور ساماندهي نظام تأمين اجتماعي کشور و گسترش دامنه پوشش خدمات آن، تلاش‌هاي چشمگيري از سوي دست‌اندرکاران اين حوزه صورت گرفته است و در همين راستا، قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي کشور در سال 1383 به تصويب رسيد.

 
 
با توجه به پيگيري هاي متعدد کارکنان و فعالان زيربخش هاي مختلف و عدم وجود اطلاع رساني جامع درخصوص قوانين کار و تامين اجتماعي، باعث گرديده تا کارگروه تخصصي بيمه هاي بازرگاني،شبکه اي را تحت عنوان " شبکه مشاوره قوانين کار وتامين اجتماعي " را راه اندازي و با همکاري کارشناسان و متخصصين ، مشکلات فعالان زيربخش هاي مربوطه را به صورت حرفه اي دنبال نمايد و در صورت ضرورت اطلاعات لازم را نيز در اختيار آنان قرار دهد .

به زودي فعال خواهد شد.


طراحی و تولید توسط Radisan.com