شاخص هاي بيمه تعاوني هاي پره

کارگروه تخصصي بيمه هاي بازرگاني

 

 شما مي توانيد از هم اکنون نسبت به تهيه ييمه نامه مسئوليت مدني کارفرما در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث مخصوص تعاوني هاي صيادي پره استان هاي شمالي اقدام نمايد.

 براي ثبت آنلاين درخواست صدور و يا تمديد بيمه نامه مسئوليت تعاوني هاي صيادي پره اينجا را کليکنماييد

 

شرايط صدور بيمه نامه هاي معتبر ( اجباري ) تعاوني هاي پره

صدور بيمه نامه هاي مسئوليت در قبال کارکنان و اشخاص ثالث ( توسط کليه شرکت هاي بيمه مجاز )   

پوشش هاي  تکميلي در بيمه نامه هاي صادره :  

 1. پوشش پرداخت خسارت بدون راي دادگاه .
 2. پوشش جبران هزينه هاي پزشکي بدون اعمال تعرفه بيمارستانهاي دولتي .
 3. پوشش تامين مطالبات سازمان تامين اجتماعي که توسط بيمه گر قابل جبران ميباشد . ( حداکثر تا مبلغ 300/000/000 ريال )
 4. پوشش بيمه اي شخص کارفرما و پيمانکار که اين کلوز مربوط به کارفرما و يا پيمانکار شاغل در محل کار ميباشد و يا اينکه جهت بازرسي از آنجا در رفت و آمدند. 
 5. پوشش جبران خسارات وغرامات اشخاص ثالث که به نحوي در رابطه با اجراي عمليات کار،آسيب ببيند.
 6. پوشش تعهدات بيمه گر به ارزش روز ديه زمان پرداخت خسارت .  (  به مدت 2 سال ) 
 7. پوشش پرداخت غرامت روزانه ناشي از حوادث مورد بيمه .  ( هر روز 30/000 ريال )
 8. پوشش صدمات جسماني کارکنان ، ناشي از حوادثي که ارتباطي به نوع فعاليت آنان ندارد. 
 9. پوشش مربوط به مهندسين ناظر و ماموريني که به نحوي بر عملکرد شناورهاي پره ها نظارت مي کنند. ( کارکنان شيلات و مامورين يگان و... )
 10. پوشش ديه دوم ، مازاد بر ديه اول که معمولا در متن بيمه نامه و تفاهم نامه ها ، بطور مجزا نيز قيد مي گردد. 

نکات مهم : 

بيمه نامه هايي که فاقد پوشش هاي فوق باشند ، معتبر تلقي نمي گردند و در زمان وقوع خسارت ، ناکارآمد بوده وخسارتي بابت آن توسط شرکت هاي بيمه جبران نمي گردد. 

تعهدات بيمه نامه هاي موردنياز :

 • ديه فوت و نقص عضو ديه جزئي و دائم براي هرنفر در ماه هاي عادي و ماه هاي حرام ،ديه روز
 • هزينه پزشكي براي هرنفر تا مبلغ  30/000/000  ريال  
 • تعهد بيمه گر براي حوادث منجر به غرامت مازاد بر ديه اول براي هر نفر در هر حادثه  به مبلغ  2/000/000/000 ريال
 • فرانشيز هزينه پزشکي ندارد.  

شاخص هاي کيفيت صدور بيمه نامه هاي مسئوليت در قبال کارکنان واشخاص ثالث   

 • صدور بيمه نامه با مراجعه مستقيم مالک شناور به هريک از واحد هاي صدور شرکت بيمه .
 • واريز اقساطي حق بيمه به حساب اصلي شرکت هاي بيمه گر.
 • ارزيابي خسارات وغرامات احتمالي ، حداکثر 24 ساعت پس از اعلام تاريخ حادثه .
 • پرداخت خسارات وغرامات حداکثر 15 روز پس از تکميل سوابق ومدارک به بيمه گر .
 • حمايت هاي فني وقضايي از صيادان در هنگام وقوع حوادث احتمالي از سوي کارشناسان رسمي دادگستري و وکلاي حقوقي طرف قرارداد کانون جهادگران .
 • پرداخت خسارات وغرامات در محل اشتغال مالک شناور و يا بيمه گذار ( ترجيحاً شعبه اصلي بيمه گر در استان مربوطه )
 • اعمال پوشش مربوط به مهندسين ناظر و ماموريني که به نحوي بر عملکرد شناورهاي صيادي و پره ها نظارت مي کنند. ( کارکنان شيلات ، بازرسين و ... )
 • صدورسايررشته هاي بيمه اي شامل : ثالث و بدنه اتومبيل ( بدنه با20% تخفيف اقساطي و 30% تخفيف نقدي)،آتش سوزي،عمروتشکيل سرمايه،درمان گروهي و... 
 • وساير تسهيلات ومزاياي ويژه براي فعالان وکارکنان ادارات کل شيلات ويگان حفاظت از منابع که در پيشرفت اهداف صيادي همکاري مي نمايند .

توضيحات :

 • محدوده فعاليت شناورها و تعاوني هاي پره و همچنين پرداخت خسارات وغرامات آنان براساس مجوزفعاليت شيلات ايران تعيين خواهدشد .
 • فرانشيز در بيمه نامه هاي بدنه شناورها با توجه به کلوز مورد درخواست   10 تا 15%  خواهدبود.
 • کليه شاغلين زيربخش هاي صيادي که از مزاياي حقوق ماهيانه ميباشند ، ميتوانند با تکميل فرم مربوطه بيمه ثالث اتومبيل را در 4 قسط دريافت نمايند.
 • کليه تشکل هاي صيادي ،آبزي پروري ،لنج سازي ها ،مراکزتوليد ابزار وادوات مجازصيد ،مراکز فرآوري ماهيان و... مي توانند از تسهيلات بالا بهره مند گردند.

 

   ( تلفکس   8 تا 02144764616    و كارشناسان در امور بيمه  09127398299 و 09191772484  )


طراحی و تولید توسط Radisan.com