اخبار سایت
در اجراي ماده (3) «آيين نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن - مصوب هيئت محترم وزيران در سال 1396» موضوع ماده (18) «قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه - مصوب سال 1395»، شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ 1397/12/06 «نرخ حق بيمه پايه بيمه شخص ثالث در سال 1398 براي کليه وسايل نقليه را 15 درصد بيش از نرخ هاي مورد عمل سال 1397» تعيين نمود. در اجراي اين مصوبه شرکت هاي بيمه مکلفند موارد زير را رعايت نمايند:
تاریخ انتشار: 07/01/1398
جدول حق بيمه شخص ثالث در سال 1397
تاریخ انتشار: 02/01/1397
جدول حق بيمه شخص ثالث در سال 1396
تاریخ انتشار: 31/02/1396
- پرسشنامه بيمه عمليات صيادي پره (شناور و کارکنان عمليات صيادي پره در قبال کارکنان و اشخاص ثالث) - پرسشنامه بيمه عمليات صيادي ( کشتي / لنج / قايق ) مسئوليت عمليات صيادي در قبال کارکنان و اشخاص ثالث / بدنه شناور
تاریخ انتشار: 26/07/1395
قابل توجه همکاران و بهره برداران تلاشگر استانها و قدرداني از دورانديشي و زحمات مديران نواحي شيلات ، به استحضار ميرساند که اتحاديه سراسري تعاوني هاي صيادي ايران با مشارکت شرکت کارگزاري و اخذ مجوز فعاليت از بيمه مرکزي ج .ا.ا نسبت به صدور بيمه نامه مسئوليت عمليات صيادي و بيمه بدنه شناورها در سطح استانها از طريق کليه شرکتهاي بيمه گر مي نمايد.
تاریخ انتشار: 18/07/1395
بيمه مازد درمان گروهي کارکنان و خانواده تحت تکفل
تاریخ انتشار: 08/07/1395
فرم ها و پرسشنامه هاي زير در سايت قرار گرفته اند براي دستيابي به آنها مي توانيد:
تاریخ انتشار: 03/05/1395
به دنبال اعلام ميزان ديه در سال 1395 از سوي قوه قضائيه، جدول ميزان حق بيمه شخص ثالث در سال آينده از طرف رئيس کل بيمه مرکزي به شرکت هاي بيمه ابلاغ شد. بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران از بيمه گذاران خواست براي خريد الحاقية مربوط به مابه التفاوت افزايش ديه سال 95 اقدام کنند.
تاریخ انتشار: 02/01/1395
پرداخت خسارات و غرامات ، يکي از تعهدات اصلي شرکت‌هاي بيمه ميباشد اما بايد ديد چرا در بسياري از مواقع دعاوي مربوط به اين موضوع، به محاکم کشيده مي‌شود و راهکار پيشگيري و پيگيري حرفه اي آن چيست؟ واقعيت بيمه اين است که بايد در اولين فرصت،خسارات وارده را جبران کند. رويه بيمه‌گران، اصولا برهمين اساس است و اگر درمواردي مقاومت مي‌کنند به مباحث اقتصادي و زيان‌آور بودن برخي رشته‌هاي بيمه‌ايي و نواقص قانوني، مربوط مي‌شود. اما در بسياري ازموارد ديده شده که در جهت پرداخت حقوق قانوني بيمه گذار تعلل مي شود که به نظرمي‌رسد نظارت ودخالت بيشتر نهادهاي نظارتي،مي‌تواند باعث کاهش آن شود ودر صورتيکه بيمه‌ها به اين وظيفه خود ، بدرستي عمل نکنند، داوري بهترين روش خواهدبود.
تاریخ انتشار: 28/05/1394
12

طراحی و تولید توسط Radisan.com